Prepaid Migrant-Myanmar

ရက္ 30 ျမန္နွဳန္းျမင့္ အင္တာနက္ျဖင့္ စတင္ပါ

အေကာင္းဆုံး ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ ပရီပိတ္ အစီအစဥ္နွင့္ အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြျပီး၊ အျမဲတမ္း အြန္လုိ္င္းသုံးပါ

 

အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြ

အင္္တာနက္ Cili Padi XL RM15

ရက္ 30 အတြင္းသာ

 • 2GB

  ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္

 • 1GB*

  အင္တာနက္ အထူးနဳန္း

 • အကန္ ့အသတ္မရွိ

  facebook  twitter  instagram

အေကာင္းဆုံးတန္ဖုိး

အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြ

အင္္တာနက္ Cili Padi XL RM28

ရက္ 30 အတြင္းသာ

 • 4GB

  ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္

 • 2GB*

  အင္တာနက္ အထူးနဳန္း

 • အကန္ ့အသတ္မရွိ

  youtube  facebook  twitter  instagram

အေကာင္းဆုံး ေရာင္းရျခင္း

အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြ

အင္္တာနက္ Cili Padi XL RM35

ရက္ 30 အတြင္းသာ

 • 6GB

  ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္

 • 3GB*

  အင္တာနက္ အထူးနဳန္း

 • အကန္ ့အသတ္မရွိ

  youtube  facebook  twitter  instagram

အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြ

biGBonus RM28

ရက္ 30 အတြင္းသာ

 • 4GB

  ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္္

 • BigBonus

  ေန ့တုိင္း 1GB ကုိ ညေန
  1 နာရီမွ ညေန 7 နာရီ  

 • အကန္ ့အသတ္မရွိ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းမ်ား

  ကြန္ရက္မ်ား အားလုံးသုိ ့

အထူးႏႈန္း

အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြ

biGBonus RM50

ရက္ 30 အတြင္းသာ

 • 9GB

  ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္္

 • BigBonus

  ေန ့တုိင္း 3GB ကုိ ညေန
  1 နာရီမွ ညေန 7 နာရီ  

 • အကန္ ့အသတ္မရွိ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းမ်ား

  ကြန္ရက္မ်ား အားလုံးသုိ ့

အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြ

biGBonus RM70

ရက္ 30 အတြင္းသာ

 • 14GB

  ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္္

 • BigBonus

  ေန ့တုိင္း 3GB ကုိ ညေန
  1 နာရီမွ ညေန 7 နာရီ  

 • အကန္ ့အသတ္မရွိ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းမ်ား

  ကြန္ရက္မ်ား အားလုံးသုိ ့

 

Digi Prepaid NEXT

သင္၏ ရက္ 30 ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ဆုမ်ားနွင့္ အပုိဆုေၾကးမ်ားကုိ ေပ်ာ္ရြႊင္စြာ ရယူလုိက္ပါ။
ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္

Digi Prepaid Next

Sim Validity

အင္တာနက္သည္ သင့္ဆင္းကဒ္
သတ္တမ္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည္

Tenure Bonus

အစီအစဥ္ သက္တမ္းတုိးျခင္းမွ အင္တာနက္
အပုိလက္ေဆာင္ 2GB အထိ

Free IDD

အခမဲ့ IDD နွင့္ ျပည္တြင္း ေခၚဆုိမူမ်ားကုိ
အပတ္စဥ္ / RM10 နွင့္ ေငြျဖည့္ပါ

Free 10% discount

MyDigi App ျဖင့္ ေငြထည့္ပါက
10% အထိ အခမဲ့

 

Raja Kombo IDD

အေကာင္းဆုံး IDD နွင့္ အကန္ ့အသတ္မဲ့ အင္တာနက္ ထုပ္ါ

 

အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြ

Raja Kombo IDD RM15

ရက္ 30 အတြင္းသာ

 • 25mnt

  IDD*

 • 1.5GB

  အင္္တာနက္

 • Raja Kombo

  အကန္ ့အသတ္မရွိ (တစ္ေန ့လုံး)
  youtube

အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြ

Raja Kombo IDD RM28

ရက္ 30 အတြင္းသာ

 • 45mnt

  IDD*

 • 3GB

  အင္္တာနက္

 • Raja Kombo

  အကန္ ့အသတ္မရွိ (တစ္ေန ့လုံး)
  youtubefacebook

Raja Video

အေကာင္းဆုံး IDD နွင့္ အကန္ ့အသတ္မရွိေသာ အင္တာနက္ အစုအေဝး

 

အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြ

Raja Video RM15

ရက္ 30 အတြင္းသာ

 • 2GB

  ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္

 • Raja Kombo

  အကန္ ့အသတ္မရွိ
  youtube

အျမဲတမ္း နုိးႀကားတက္ႀကြ

Super Raja Video RM28

ရက္ 30 အတြင္းသာ

 • 4GB

  ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္

 • 30 Mins

  IDD

 • Raja Video

  အကန္ ့အသတ္မရွိ
  youtube  facebook

Super Reload အိတ္ာနက္

သိ္န စ္သက္္ာ္္ေိပဘကာာက ္္ ည့္ ပည္း္ြက ္ က္ပါ

 • ျပန္ျဖည့္ပါ

  gift

  အခမဲ ့ လက္ေဆာင္

 • < RM10 50MB
 • RM10 - RM29 100MB
 • RM30 - RM49300MB
 • RM50 - RM99500MB
 • RM100 နဲ့အထက်1GB
 • မည္သည္ အစီအစဥ္တြင္ မဆုိ သုံးနိင္သည္1 ရက္အတြင္းသာ အသုံးျပဳနိင္သည္

အခမဲ ့ လက္ေဆာင္ မ်ား အသုံးျပဳနိင္ရန္ *888*1#

 

 

IDD VIP

သိ္န စ္သက္္ာ္ ္န္္းနအပတ္္1္ ္န ိ့္အတကIDD VIP က္ေန္အ္ေကာိ္္းဆ္အ္း္IDD္န န္္းထာ္းက္ ္္ေပးာ ္ေပးာ္္ ိ္စ ဘာ္္ြက ္ က္ပါ။ ဘြ္ကက္ေသာ္နည္္းကးာ္းက ္္ ္ က္နာ ပည္း္သိ့္္ တ VIP္နအပတ္္က္ အ္ေကာိ္္းဆ္အ္း္IDD္န န္္းထာ္း္က္ ္္ြက ္ က္ပါ။

IDD VIP နံပါတ္ကို စာရင္းသြင္းပါ

idd
 
 

 

 

အထက္းဂ္္ ပ ိ္္း : IDD VIP နအပတ္က္ ္သတ္က တ္ထာ္း္ေသာ္ပ္အစအအတ္ ိ္္း္က တ္ပ္အတိ္္ပါကည္ < န ိ္ိအ၏္က္တ္နအပတ္> < ္န္္းနအပတ္ >,္ဥပကာ္ +95 22 xxxxxxxxxxxxxx ္ေပးာ္္ ဘိ္စ ဘာ IDD န န္္းထာ္းက္ ္ အစာ္း္န ိ္ကည့္္က တ္ပ္အတိ္ထာ္း္္ေသာ္ ္န္္းနအပတ္

Digi Prepaid LiVE ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ သို႔ ပံုမွန္ေခၚဆိုမႈမ်ားကို RM1.20/မိနစ္ က်သင့္ပါမည္။