Ya. AXA berhak menolak/membatalkan Perlindungan Insurans Hayat dengan memberikan notis bertulis jika kamu tidak memenuhi ciri-ciri pengunderaitan.