Setiap pelanggan hanya layak untuk mendapatkan satu (1) talian dan satu (1) Perlindungan Insurans Hayat.